کارخانه های نان از کارخانه های نان استفاده می کنند