ایزوتوپ روشهای نمونه برداری از روش آسیاب لازیربلاسیون